Time to buy Christmas Gifts    More...
Advertisement
FOR ANY SEASON YOUR EYES GLAMOUR    More...
Time to buy Christmas Gifts    More...
Apr 05, 2020 10:26 pm
13 jk bka§h m%sñh¾ ,S.a ;r.dj,sh ,nk ud¾;= 29 jkod wdrïNùug kshñ;j ;snQ w;r" fldfrdakd ffjria jix.;h
jeä úia;r
Apr 05, 2020 09:50 pm
b;d,shg wh;a tï tia iS ue.aks*sld kue;s u.S fk!ldj fyg Èkfha§ fiajd imhd .ekSu i|yd fld<U jrdhg meñfKk w;r tu
jeä úia;r
Apr 05, 2020 11:55 am
ta ;u .ïjdiSka úiska .ug m%fõY jk m%Odk ud¾. wjysr lr ta wi, uqrfmd<j,a ia:dms; lr .ug we;=¿ jk fyda msgjk wh
jeä úia;r
Apr 04, 2020 11:51 pm
flfia fj;;a" tu wjia:dfõ§ b;d wmyiqfjka flÈß.dñka isá tu ksjfia ldka;djl
jeä úia;r
úfoaY.; Tn fjkqfjka
Mar 27, 2020 10:35 pm
fuu mqoa.,hdf.a urKhg wod< bÈß lghq;= iïnkaOfhka trg msysá ;kdm;s ld&fra
jeä úia;r
Mar 04, 2020 12:37 pm
óg wu;rj f,nkkays isák YS‍% ,dxlslhska yg mj;sk ;;a;ajh ms<sno oekqï§
jeä úia;r
Feb 24, 2020 09:43 am
fldúâ 19 fyj;a kj fldfrdakd ffjrih wdidokhùfuka fï jkúg f,djmqrd is&
jeä úia;r
Feb 19, 2020 03:42 pm
isx.mamQrefõ .Dyia: wxYfha fiaúldjl jYfhka fiajh lrk Y%s ,dxlsl ldka;djla jk mS'ciska;
jeä úia;r
Feb 14, 2020 01:05 pm
n,dfmdfrd;a;= ñksiaiqj ðj;alrhs''fuh o n,dfmdfrd;=jls kS;Hdkql+, fkdjk f,ai b;d,sh is&aac
jeä úia;r
Feb 01, 2020 09:03 am
fuu ,smsfhka ud b;d,sfha Èlalidoh iïnkaOj úfoaYslhka yg we;s .egÆ lsysmhlg
jeä úia;r
Oct 13, 2019 09:30 am
& jir .Kkdjla b;d,sfha /lshdjkayS ksr;j Ôj;a jkakdjQ úY%du úhg t<fU&ntild
jeä úia;r
Recent Articles
Apr 05, 2020 09:34 pm
isÿj we;s mqoa., urK ixLHdj 99 la' ;;a;ajh oreKq w;g m;a lrñka bkaÈhdfõ me
jeä úia;r
Apr 05, 2020 09:31 pm
furg fldfrdakd ffjrih wdidê;jQ frda.Ska ixLHdj 175la olajd by, f.dia we;s nj jix.; frda. &uacu
jeä úia;r
Apr 05, 2020 09:23 pm
TiafÜ‍%,shdfõ fu,an¾ kqjr Ôj;a jQ YS‍% ,dxlslfhl=o fldfrdakd ffjrih
jeä úia;r
Apr 05, 2020 05:11 pm
l=reKE., YslaIK frdayf,a T!IO .nvdfõ we;s jQ .skak fïjkúg uev mj;ajd ;sfnkjd'
jeä úia;r
b;d,s úfYaI mqj;a
Mar 03, 2020 10:20 am
fldúâ khskaàka fyj;a fldfrdakd ffjrih wdidokh jQ m%:u Y%S ,dxlslhd ms<sn| b;d
jeä úia;r
Jan 23, 2020 03:19 pm
ckjdß ui oy;=ka jeks i÷od wÆhu Y%S ,dxlsl mqrjeishl= ñ,dfkda k.rfha
jeä úia;r
Nov 27, 2019 10:09 am
hqfrdamd yjq,g whs;s fkdjk ;=kajk f,dalfha rgj,ska b;d,sh⁣g ixl%uKh jQ msßia kS;s .; ls&szli
jeä úia;r
Recently Added Teledrama
Tharu Walalla
06-04-2020
Paththare Wisthare
06-04-2020
Derana Aruna
06-04-2020
Aravinda with Ashcharya
03-04-2020
Siyatha News 06.00 AM
06-04-2020
Pathikada
06-04-2020
News1st Breakfast News
06-04-2020
Sihinayaki Re
05-04-2020
Live at 10.30
05-04-2020
Derana News 10.00 PM
06-04-2020
Hiru TV News 9.55
05-04-2020
Siyatha News 9.30 PM
05-04-2020
Derana Champion Stars
05-04-2020
The Voice Teens
05-04-2020
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM
05-04-2020
Black Town Story Season 3 Episode 2
05-04-2020
Sihina Genena Kumariye Episode 22
05-04-2020
Siyatha News 06.00 PM
05-04-2020
Rupavahini News 8.00 PM
05-04-2020
CHAPA Food
05-04-2020
Sansararanya Asabada (23)
05-04-2020
Ravana Season 02
05-04-2020
Kala Hada (06)
05-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
05-04-2020
Giridevi (04)
05-04-2020
Live at 8
05-04-2020
Ran Thili Wewa Episode 06
05-04-2020
Thanamalvila Kollek Episode 23
05-04-2020
ITN News
05-04-2020
Dawasa
05-04-2020
ITN News
05-04-2020
Arungal (02)
05-04-2020
Diriya Doni Episode 56
05-04-2020
Hiru News 6.55 PM
05-04-2020
Awanaduwaka Satahan Episode 11
05-04-2020
Derana News 6.55
05-04-2020
Hyde Park
05-04-2020
Aharenna
05-04-2020
Ada Dawasa
05-04-2020
Breaking News
05-04-2020
Daanna Pahak
05-04-2020
Ehipassiko
05-04-2020
Good Morning Sri Lanka
05-04-2020
Siyatha News 12.00
05-04-2020
ITN News 12.00
05-04-2020
Derana 60 Plus Season 03
05-04-2020
Ada Derana Lunch Time News
05-04-2020
Live at 12
05-04-2020
Adaraniya Purnima (145)
05-04-2020
Anyone Can Cook
05-04-2020
Derana Aruna
05-04-2020
Paththare Wisthare
05-04-2020
Hyde Park
04-04-2020
Siyatha News 06.00 AM
05-04-2020
TV 1 News
04-04-2020
Live at 10.30
04-04-2020
The Voice Teens
04-04-2020
Hiru News 9.55 PM
04-04-2020
Derana News 10.00 PM
04-04-2020
News 1st: Prime Time Sinhala News - 10 PM
04-04-2020
Sihina Genena Kumariye Episode 21
04-04-2020
Black Town Story (10)
04-04-2020
Rupavahini News 8.00 PM
04-04-2020
Ravana 2 (07)
04-04-2020
Sansararanya Asabada (22)
04-04-2020
Suriya Madala
04-04-2020
Adaraniya Purnima ‍Episode 144
04-04-2020
Unlimited Sajeewitha
04-04-2020
Giridevi (03)
04-04-2020
Live at 8
04-04-2020
Dawasa
04-04-2020
Aasa (66)
04-04-2020
Ran Thili Wawa Episode 05
04-04-2020
Thanamalvila Kollek Episode 22
04-04-2020
Arungal (01)
04-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
04-04-2020
Kelehanda Episode - 04
04-04-2020
News 1st: Prime Time Sinhala News - 7 PM
04-04-2020
Awanaduwaka Satahan (10)
04-04-2020
ITN News
04-04-2020
Diriya Dhoni (55)
04-04-2020
Siyatha News 06.00 PM
04-04-2020
Derana News
04-04-2020
Hiru News
04-04-2020
Aasa (65)
04-04-2020
Art Cafe
04-04-2020
Rataa
04-04-2020
Shanida Ayubowan
04-04-2020
Adaraniya Purnima (144)
04-04-2020
Rupavahini 12.30 News
04-04-2020
Siyatha News 12.00
04-04-2020
Ada Dawasa
04-04-2020
Derana 60 Plus Season 03
04-04-2020
Ada Derana Lunch Time News
04-04-2020
ITN News 12.00
04-04-2020
SL VLOG - Hakeem
04-04-2020
Sinhala News
Paththare Wisthare
06-04-2020
Derana Aruna
06-04-2020
Siyatha News 06.00 AM
06-04-2020
News1st Breakfast News
06-04-2020
English and Tamil news
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
05-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
04-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
03-04-2020
News 1st: Prime Time Tamil News - 8 PM
02-04-2020
Politics
Pathikada
06-04-2020
CHAPA Food
05-04-2020
Dawasa
05-04-2020
Hyde Park
05-04-2020
Sinhala Films
Sri Lankan Entertainment
Tharu Walalla
06-04-2020
Aravinda with Ashcharya
03-04-2020
Sihinayaki Re
05-04-2020
Derana Champion Stars
05-04-2020
Reality Show
Derana 60 Plus Season 03
21-03-2020
Hiru Star SEASON-2
15-03-2020
Derana Little Star Season 10 Singing
14-03-2020
Derana 60 Plus Season 03
14-03-2020
Musical Programme
Arungal
Arungal
05-04-2020
Arungal
04-04-2020
Giridevi
Giridevi
05-04-2020
Giridevi
04-04-2020
Giridevi
29-03-2020
Giridevi
28-03-2020
Kelehanda
Kelehanda
05-04-2020
Kelehanda
04-04-2020
Kelehanda
29-03-2020
Kelehanda
28-03-2020
Giridevi
Giridevi
05-04-2020
Giridevi
04-04-2020
Giridevi
29-03-2020
Giridevi
28-03-2020
Ran Thili Wawa
Ran Thili Wawa
05-04-2020
Ran Thili Wawa
04-04-2020
Ran Thili Wawa
29-03-2020
Ran Thili Wawa
28-03-2020
Isuru Bhawana
Isuru Bhawana
01-04-2020
Isuru Bhawana
31-03-2020
Isuru Bhawana
26-03-2020
Isuru Bhawana
26-03-2020
Bithusithuwam
Bithusithuwam
03-04-2020
Bithusithuwam
02-04-2020
Bithusithuwam
01-04-2020
Bithusithuwam
31-03-2020
Awanaduwaka Satahan
Awanaduwaka Satahan
05-04-2020
Awanaduwaka Satahan
04-04-2020
Awanaduwaka Satahan
29-03-2020
Awanaduwaka Satahan
28-03-2020
Ravana
Ravana
05-04-2020
Ravana
04-04-2020
Ravana
29-03-2020
Ravana
28-03-2020
Himanthara
Himanthara
22-03-2020
Himanthara
21-03-2020
Himanthara
15-03-2020
Dangale
Dangale
03-04-2020
Dangale
02-04-2020
Dangale
01-04-2020
Dangale
31-03-2020
Kinduradari
Kinduradari
03-04-2020
Kinduradari
02-04-2020
Kinduradari
01-04-2020
Kinduradari
31-03-2020
Black Town Story
Black Town Story
05-04-2020
Black Town Story
04-04-2020
Black Town Story
29-03-2020
Black Town Story
28-03-2020
Sanda Wimana
Sanda Wimana
03-04-2020
Sanda Wimana
02-04-2020
Sanda Wimana
01-04-2020
Sanda Wimana
31-03-2020
VOC
VOC
24-03-2020
VOC
23-03-2020
VOC
20-03-2020
VOC
19-03-2020
Walakulu Dorin Galanna
Walakulu Dorin Galanna
03-04-2020
Walakulu Dorin Galanna
02-04-2020
Walakulu Dorin Galanna
31-03-2020
Walakulu Dorin Galanna
30-03-2020
Sihini
Sihini
03-04-2020
Sihini
02-04-2020
Sihini
01-04-2020
Sihini
31-03-2020
Sal Mal Aramaya
Sal Mal Aramaya
27-03-2020
Sal Mal Aramaya
26-03-2020
Sal Mal Aramaya
25-03-2020
Sal Mal Aramaya
24-03-2020
Sihina Genena Kumariye
Sihina Genena Kumariye
05-04-2020
Sihina Genena Kumariye
04-04-2020
Sihina Genena Kumariye
29-03-2020
Sihina Genena Kumariye
28-03-2020
Sith Ahasa
Sith Ahasa
24-03-2020
Sith Ahasa
23-03-2020
Sith Ahasa
20-03-2020
Sith Ahasa
19-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
Ithin Api Katha Karamu
21-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
17-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
16-03-2020
Ithin Api Katha Karamu
15-03-2020
Sansararanya Asabada
Sansararanya Asabada
05-04-2020
Sansararanya Asabada
04-04-2020
Sansararanya Asabada
29-03-2020
Sansararanya Asabada
28-03-2020
Thanamalvila Kollek
Thanamalvila Kollek
05-04-2020
Thanamalvila Kollek
04-04-2020
Thanamalvila Kollek
29-03-2020
Thanamalvila Kollek
28-03-2020
Sudeera
Sudeera
24-03-2020
Sudeera
23-03-2020
Sudeera
22-03-2020
Sudeera
21-03-2020
Ras
Ras
30-03-2020
Ras
27-03-2020
Ras
26-03-2020
Ras
25-03-2020
Aasa
Aasa
04-04-2020
Aasa
04-04-2020
Aasa
03-04-2020
Aasa
02-04-2020
Diya Matha Ruwa
Diya Matha Ruwa
24-03-2020
Diya Matha Ruwa
23-03-2020
Diya Matha Ruwa
20-03-2020
Diya Matha Ruwa
19-03-2020
Sithaththi
Sithaththi
24-03-2020
Sithaththi
18-03-2020
Sithaththi
03-03-2020
Sithaththi
25-02-2020
Madol Kele Weerayo
Madol Kele Weerayo
20-03-2020
Madol Kele Weerayo
19-03-2020
Madol Kele Weerayo
18-03-2020
Madol Kele Weerayo
17-03-2020
Hiru Awidin
Hiru Awidin
03-04-2020
Hiru Awidin
02-04-2020
Hiru Awidin
31-03-2020
Hiru Awidin
30-03-2020
T20
T20
24-03-2020
T20
23-03-2020
T20
20-03-2020
T20
20-03-2020
Heily
Heily
03-04-2020
Heily
02-04-2020
Heily
01-04-2020
Heily
31-03-2020
Lansupathiniyo
Lansupathiniyo
03-04-2020
Lansupathiniyo
02-04-2020
Lansupathiniyo
01-04-2020
Lansupathiniyo
31-03-2020
Hadawathe Kathawa
Hadawathe Kathawa
03-04-2020
Hadawathe Kathawa
02-04-2020
Hadawathe Kathawa
01-04-2020
Hadawathe Kathawa
31-03-2020
Adaraniya Purnima
Adaraniya Purnima
05-04-2020
Adaraniya Purnima
04-04-2020
Adaraniya Purnima
04-04-2020
Adaraniya Purnima
03-04-2020
Aeya
Aeya
03-04-2020
Aeya
02-04-2020
Aeya
01-04-2020
Aeya
31-03-2020
Sakala Guru
Sakala Guru
02-04-2020
Sakala Guru
01-04-2020
Sakala Guru
31-03-2020
Sakala Guru
30-03-2020
Diriya Doni
Diriya Doni
05-04-2020
Diriya Doni
04-04-2020
Diriya Doni
29-03-2020
Diriya Doni
28-03-2020
Aladin
Aladin
03-04-2020
Aladin
02-04-2020
Aladin
01-04-2020
Aladin
31-03-2020
Queen
Queen
03-04-2020
Queen
02-04-2020
Queen
01-04-2020
Queen
31-03-2020
Season Ticket
Season Ticket
03-04-2020
Season Ticket
02-04-2020
Season Ticket
01-04-2020
Season Ticket
31-03-2020
Hathe Kalliya
Hathe Kalliya
03-04-2020
Hathe Kalliya
02-04-2020
Hathe Kalliya
01-04-2020
Hathe Kalliya
31-03-2020
Nihanda Doni
Nihanda Doni
29-03-2020
Nihanda Doni
28-03-2020
Nihanda Doni
22-03-2020
Nihanda Doni
21-03-2020
Sihinayaka Seya
Sihinayaka Seya
03-04-2020
Sihinayaka Seya
02-04-2020
Sihinayaka Seya
01-04-2020
Sihinayaka Seya
31-03-2020
Sangeethe
Sangeethe
03-04-2020
Sangeethe
02-04-2020
Sangeethe
01-04-2020
Sangeethe
31-03-2020
Neela Pabalu
Neela Pabalu
27-03-2020
Neela Pabalu
26-03-2020
Neela Pabalu
25-03-2020
Neela Pabalu
24-03-2020
Muthu Ahura
Muthu Ahura
03-04-2020
Muthu Ahura
02-04-2020
Muthu Ahura
01-04-2020
Muthu Ahura
30-03-2020
Ahas Maliga
Ahas Maliga
03-04-2020
Ahas Maliga
02-04-2020
Ahas Maliga
01-04-2020
Ahas Maliga
31-03-2020
Deweni Inima
Deweni Inima
03-04-2020
Deweni Inima
02-04-2020
Deweni Inima
01-04-2020
Deweni Inima
31-03-2020
Sidu
Sidu
03-04-2020
Sidu
02-04-2020
Sidu
01-04-2020
Sidu
31-03-2020
Soorayangeth Sooraya
Soorayangeth Sooraya
02-04-2020
Soorayangeth Sooraya
01-04-2020
Soorayangeth Sooraya
31-03-2020
Soorayangeth Sooraya
30-03-2020
Adarei Man Adarei
Adarei Man Adarei
03-04-2020
Adarei Man Adarei
02-04-2020
Adarei Man Adarei
31-03-2020
Adarei Man Adarei
30-03-2020
HathDinnath Tharu
HathDinnath Tharu
02-02-2019
HathDinnath Tharu
26-01-2019
HathDinnath Tharu
12-01-2019
HathDinnath Tharu
29-12-2018
Me Adarayai
Me Adarayai
27-03-2020
Me Adarayai
26-03-2020
Me Adarayai
25-03-2020
Me Adarayai
24-03-2020
Ridma Rathriya
Ridma Rathriya
21-03-2020
Ridma Rathriya
15-03-2020
Ridma Rathriya
01-03-2020
Ridma Rathriya
22-02-2020
Balumgala - Neth FM
Balumgala - Neth FM
21-03-2020
Balumgala - Neth FM
17-03-2020
Balumgala - Neth FM
13-03-2020
Balumgala - Neth FM
10-03-2020
Little Star
Little Star
07-12-2019
Little Star
03-11-2018
Little Star
27-10-2018
Kopi Kade...
Kopi Kade...
01-04-2020
Kopi Kade...
29-03-2020
Kopi Kade...
28-03-2020
Kopi Kade...
22-03-2020
Atapattama...
Atapattama...
01-04-2020
Atapattama...
25-03-2020
Atapattama...
11-03-2020
Atapattama...
04-03-2020
Doramadalawa
Doramadalawa
31-03-2020
Doramadalawa
23-03-2020
Doramadalawa
17-03-2020
Doramadalawa
10-03-2020
Chat and Music
Chat and Music
14-03-2020
Chat and Music
07-03-2020
Chat and Music
29-02-2020
Chat and Music
21-02-2020
Copy Chat
Copy Chat
16-03-2020
Copy Chat
09-03-2020
Copy Chat
02-03-2020
Copy Chat
02-03-2020
Ladies Corner...
Ladies Corner...
01-04-2020
Ladies Corner...
24-03-2020
Ladies Corner...
16-03-2020
Ladies Corner...
15-03-2020
Sports
Sports
05-03-2020
Sports
02-03-2020
Sports
29-02-2020
Sports
27-02-2020
Dharma Deshana
poyaday
05-04-2020
poyaday
03-04-2020
poyaday
25-03-2020
poyaday
25-03-2020
Cartoon
Kids 1st
08-08-2019
Punchi Panchi
14-01-2019
Kids 1st
10-06-2018
Kids 1st
09-06-2018
Sinhala Video Songs
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Sinhala Video Songs
15-02-2020
Sinhala Video Songs
07-02-2020
Live Show...
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
15-02-2020
Live Show...
07-02-2020
Mp3 Sinhala Songs
Complete Teledrama